کاربر گرامی شما می توانید بدون نیاز به اینترنت فقط با شماره گیری کد زیر توسط تلفن همراه خود در هر بار شماره گیری تا مبلغ دو میلیون ریال به حساب شبکه پول واریز نمائید.

*741*3*1877931#

دستور کامل کد مربوطه به شکل زیر می باشد.

*741*3*1877931* شماره کارت  *   مبلغ   #

سپس رمز دوم کارت پرسیده می شود و بعد از آن تقاضای تائید صورت می گیرد.

 در صورت پرداخت موفق٬ مراتب توسط پیامک به شما اطلاع داده می شود.

شبکه اطلاع رسانی صبا